تجربیات شخصی معلم زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دوره راهنمایی زیر بنای یاد گیری زبان است.

آزمون درس زبان انگلیسی دوم راهنمایی

نام و نام خانوادگی:                                    نمره

 

1.     در هر ردیف کلمه ناهماهنگ از نظر معنی و مفهوم مشخص کنید.( 1 نمره )

1) red _  green _ colour _ blue                              2) taxi _ comb _ shoe _ house

     2. جمله زیر را جمع ببندید.( 1 نمره )

3) She has a brown jacket.        ………………………………………………..

 

     3. جاهای خالی را حدس و جمله ها را کامل کنید.( 1 نمره )

 4). An egg is ……………………….                    5)Eight and nine are……………………….

 

     4. با توجه به تصاویر جمله را کامل کنید. ( 2 نمره )

 6) What colour ……. ………..?

   They…… …………..

 

 


   7) What colour……. ………..?

      It ….. ………….

 

      5. مکالمه در هم ریخته زیر را مرتب  کنید.( 2 نمره )       

    A) Yes,I have.                                        8)……………………………

    B) Thank you.                                         9)…………………………….

    A) Have you a pencil?                             10)……………………………..

    B) Here you are                                     11)…………………………….

      6. پاسخ و کوتاه و کامل بدهید.( 1 نمره )

                                                                                                                          12) Is it a green house?

 

 

    

     7. کلمه های در هم ریخته زیر را مرتب کنید و جمله درست و مرتب بنویسید.( 2 نمره )

   13) a /  jacket / is / yellow / That  ……………………………………………………….

 

   14) green / are / desks / they / ?.................................................................

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389ساعت 20:38  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

آزمون زبان انگلیسی درس یک

In the name of the most high

آزمون زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی درس یک  وقت : 45 دقیقه

نام ونام خانوادگی:                                  شعبه:                                       نمره:                                   تاریخ:   /     / 89

1. در هر قسمت زیر کلمه ای که در گروه نیست خط بکشید. ( 1 نمره)

1) Garden – mosque _ leg _ house                       2) Long _ large _ thing _ thin

2. جاهای خالی را با استفاده از دانش گرامری خود کامل کنید. (1نمره )

3). Ahmad is …………the bus stop now.

4) What does your friend look………..? He is thin and young.

3. جاهای خالی را حدس و جمله ها را کامل کنید.( 5/1نمره )

5) Amir is 120kgs. He is……….

6) That car isnot old. It is………..

7) My friend is about 60………….old.

4. با کلمه های داده شده جمله های زیر را کامل کنید.( یک کلمه اضافی است. ) ( 2 نمره )

near

easy

know

people

hard

                                                                                          8) Was it a …………..lesson?

9) I see many……………..in the park.

10) Is your house ………………your school?

11) I ………..your teacher. His name is Ali.

 

 

5. کلمه های درهم ریخته زیر را مرتب کنید.( 2 نمره )          

12) brown/of/bag/colour/is/my/the

 

13) tall/in/there/trees/are/park/many/that/?

 


6. با توجه به شکلها به سوالات پاسخ کامل دهید. ( 2 نمره )

14) Is this man old or young?                          15) what are these?                           ?

                                                                                                                                   

 

7.گزینه صحیح و مناسب را انتخاب کنید.. (3نمره)

16) Ali has a long ruler, but Zahra has……………..

a) short ruler        b) a ruler short        c) a short one             d) a one short

17) These books are very ………… for me .

   a) easy                           b) fat                                 c) cold              d) big

18).what do you see on the………..?

a) garden         b) ground              c) park           d)thing

19) The…….of the house is very old.

a) wheel           b) roof                  c) Leg             d)eraser

20) What is the colour…..your father…..car?

a)'s/of             b) 's /'s                   c) of/'s             d)of/of

21) My father is not tall.He's………..

a) long                b) short                 c) small           d) Large

8.با توجه به شکلها زیر دو صفت مناسب بنویسید.( 1نمره )

                                                                                                                   22) He is…………………….

                                                                                                                                                                                                                                      

9.جمله های زیر را باهم ترکیب کنید.( 1 نمره )

23) Akbar is a student. He is thin.

………………………………………………………..

 

10. کدام کلمه از لحاظ تلفظ حرفی که زیر آن خط کشیده شده با بقیه فرق دارد؟ ( 5/. نمره )

24) old       open      home    long

 

10.هر صفت را زیر شکل مربوط به خود بنویسید.  ( یک کلمه اضافی است) ( 2 نمره)

                              << old _  new _ big _ Long_ small >>

                                                                                                                                              

                                                                                                                        

 

 

 

 

    25)…………..                26)………….                    27)………….             28)………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389ساعت 20:37  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

آزمون درس یک و دو سال سوم راهنمایی

باسمه تعالی

باسمه تعالی. آزمون زبان انگلیسی درسهای 1و2

نام ونام خانوادگی:                                           شعبه:                                                  نمره:

 

1.مکالمه های زير را با لغات مناسب کامل کنيد . (6 نمره)

A: Oh look! There is a wallet on the ……………... Is it your wallet?

B:  No, it isn’t. The colour of my wallet is brown,……….. this one is blue.

A: ……………it’s Ahmads’ . He is there …….the bus stop.

B : I don't …………Ahmad . What does he ………like?

A:  He’s tall and thin and has short black hair .

 

A: Do you  know our ……..teacher ?

B:No , I don't  ……………is he ?

.A:Mr Tehrani . He ………… us English .

B:Is he a ……………teacher ?

.A:Yes , he is . All the students like……….very much.

B; Does he speak Persian in the classroom?

A: No. he ...............speaks English.

2.نام هر فعل را زیر شکل مربوط به خود بنویسید.( یک لغت اضافی است) ( 3 نمره)

 

               ** help – like – ride _ show _ visit_ answer _ learn **

                                                                               

                                                                                                  

                                       

 

 

 

                               

…………..             ……………         ………………            ……………..        ……………        ………………….

                                     

 

3. در هر قسمت زیر کلمه ای که در گروه نیست خط بکشید.( 2 نمره)

1. Long     large    thin   thing

2. garden     wallet    office   school

3. month      week     time     year

4.famous       nice      short    flower

 

 

4.جمله های زیر را با استفاده از معلومات خود کامل کنید.( 4 نمره)

1. A bicycle has two ………………..

2. There are thirty days in a ………….

3. Your mother's father is you're……………..

4. This lesson isn't …………….It is hard.

5. Today is Sunday. The day after tomorrow is………..

6. Wednesday comes before………….

7. Is this man tall or……………?

8. She asks me a ………………every day.

 

 

 

5. با کلمه های داده شده جمله را کامل کنید.( یک لغت اضافی است.) (1نمره )

** by_ with_ from_**

1.She likes books ……….pictures in them.

2. We learn many things………….books.

 

6.جمله های زیر را با کلمه های داده شده کامل کنید.( یک لغت اضافی است.) ( 3 نمره)

 

** help_ kind_ a lot of _ famous_ buys_ different _ neighbou r **

 

 

1.There are ………..books in the library.

2. He always  ……………. Some books  every week.

3.Let's……………that old man.

4.Amin goes to ……………………countries every year.

5. Our ……………….. works in an office.

6. Hafez is very………………in Iran.

 

7.هر کلمه را زیر تصویر مربوط به خود بنویسید.( یک لغت اضافی است.) ( 3 نمره)

** ice cream _ month _ wallet _ garden_ leg_ roof_ flower **

 

 

 

 


                                                                                                                                          

 

 

 

 

…………..                   ……………………          ………….          ………..      …………..           …………..

 

8. عبارات ستون A رابا  استفاده از ستون B کامل کنید. ( یک لغت در ستون B اضافی است.) ( 2 نمره)

                   A                                                                          B 

 

1These flowers are very………………                         a) at a restaurant

2.Is your friend a……..  man?                                     b)says

3.He………..books are our good friends.                   c) large

4.They often eats their lunch ……….                         d)beautiful

                                                                                       e) kind

9. با توجه به تصاویر جمله های ناقص را کامل کنید.( 1 نمره)

 


1. There is a bench…………… the tree.

 

 

2.Amin ………….her sister some flowers.

                                                            

 

 

 

 

 

 

          .10جواب سوالات ستون A در ستون B پیدا کنید.( یک جواب اضافی است.) ( 2 نمره)   

 

                             A                                                                           B

 

  1. How old is your sister?                                a) an eraser
  2. Who is looking at the door?                         b)yes, sometimes
  3. what does he want?                                    c) About four
  4. Does he help you?                                       d) Tall and thin

                                                                             e) Zahra           

 

          11.شماره هر جمله را زیر تصویر مربوط به خود بنویسید.( 3 نمره)

 

  1. What does he eat for lunch? A sandwich
  2. She is walking with her grandfather.
  3. My father is reading a newspaper.
  4. He  often writes  a letter for his family.
  5. I see a lot of people in the picture.
  6. My friend is tall and thin.

 

 

 


                                                                                      

 

 

 

 

 

 

         ………….                                        ………………….                          ………………….

 

 


                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

         ………………..                          ………………………                            ……………………..       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 12. با توجه به تصاویر املای کلمه های ناقص را کلمل کنید.( 10 نمره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


s_ndw_ch                     R_ _ f                i_ecr_am               Wh_ _ ls              gr_ _ nd.

 

 

 

 

 

 


                                                                                                              

                                  

 

 

   R_d_                          r_st_ur_nt                      w_ ll_t                fl_ w_r               e_r_s_r

 

?

 


                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

    Ans_ _ r                    gr_ndf_t_er               P_ _ple                  q_est_ _ n

                                                                                                                                                                  

 

 

 

1.            Our ( n_i _ _bo_r)  is a (f_m_us) doctor,he (us_a_ly) goes to  (d_ff_rent ) countries. His ( g_rd_n ) is ( be_ut_f_l)

 

 

 

. آزمون شماره یک . درس زبان انگلیسی سوم راهنمایی درس یک
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389ساعت 20:36  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

سال نو مبارک

http://www.sharemation.com/khalil53

Flowers are beautiful. Happy new yaer.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388ساعت 1:20  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

سال نو مبارک

http://www.sharemation.com/khalil53

Flowers are beautiful. Happy new yaer.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388ساعت 1:20  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

http://www.sharemation.com/

flowers are beautiful. Happy New Year

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388ساعت 1:17  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

چگونه حروف را جمع ببندیم؟

برای جمع بستن حروف انگلیسی به صورت Letter + 's   می نویسیم . مثلا می خواهیم بگوییم " دو حرف O در کلمه spoon  وجود دارد

 There are two O's in " Spoon"

There are two C's in "Bicycle."

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم اسفند 1388ساعت 22:23  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

 

تفاوت  a lo of و a lot

بعد از a lot of  به یک اسم نیاز داریم اما بعد از a lot  نیاز به اسم نیست. A lot  در واقع قید است.

1. Do you have a lot of money?

A: Yes, I have a lot.

B: Yes , I have a lot of money.
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اسفند 1388ساعت 17:56  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

کاربرد one

One: به عنوان واژه جانشین اسم

Oneبه جای تکرار یک اسم به کار میرود. این کلمه فقط به جای اسم های قابل شمارش به کار می رود.

1. Can you give me a pen? " " Sorry, I haven't got one.

به این دو جمله توجه کنید. ما می توانیم این دو جمله را با هم تر کیب کنیم و از one استفاده کنیم

2. Ali has a red bag. Reza has a blue bag.

Ali has a red bag , but Reza has a blue one.  

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اسفند 1388ساعت 17:54  توسط خلیل تهمتن میانده  | 

افتتاح وبلاگ

با سلام خدمت همکاران

ازاین به بعد در این وبلاگ مطالب مفید و آموزنده و تجربات در مورد تدریس زبان خواهید دید.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند 1388ساعت 15:40  توسط خلیل تهمتن میانده  |